Общи условия

Общи условия за покупко-продажби през IINTERVINO.bg онлайн магазин на ""ЕООД

Настоящите Общи условия уреждат реда, начина и условията за покупко-продажби през www.intervino.bg – онлайн магазин, собственост на "ИНТЕРВИНО" ЕООД. Тези общи условия представляват договор за покупко-продажба между ИНТЕРВИНО и Клиента. ИНТЕРВИНО предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите през онлайнмагазинaстоки чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване и спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия. Клиентът може да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите през онлайнмагазинa стоки само след регистрация и изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва. ИНТЕРВИНО си запазва правото да променя по всяко време настоящите Общи условия, като своевременно публикува тези промени в сайта си http://intervino.bg, заедно със съобщение за промените. При промени в настоящите Общи условия Клиентът може да заяви, че отхвърля промените, като изпрати изявление за отхвърлянето на промените на имейл адрес info@intervino.bg. С получаване на изричното изявление за отхвърляне се счита, че договорът за покупко-продажба се прекратява. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиента и ИНТЕРВИНО, възникнали във връзка с валидно подадена преди промените заявка за покупка на стока.
 
I. Общи положения
 
По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:
"ИНТЕРВИНО" ЕООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, с ЕИК: 202642226, ИН по ЗДДС: 202642226, със седалище и адрес на управление: град Първомай, ул Иглика No 30, предлагащо за продажба стоки посредством on-line магазина http://intervino.bg .
http://intervino.bg e уебсайт/портал за онлайн покупко-продажба на стоки/артикули и услуги, предоставяни през ИНТЕРВИНО склад за вино онлайнмагазин.

С използването на www.intervino.bg Вие декларирате и гарантирате, че сте поне на 18 години.
Под "стоки/артикули и услуги, предоставяни през ИНТЕРВИНО" се разбират:
- вино и спиртни напитки по смисъла на Закона за виното и спиртните напитки;
Всеки от изброените артикули се описва с основните си характеристики и продажна цена. ИНТЕРВИНО не носи отговорност в случай, че посочената от производителя или дистрибутора информация за характеристиките на стоката/ите е невярна или неточна.
 
Под "Клиент" се разбира физическо или юридическо лице, което е регистрирало клиентски профил в www.intervino.bg и се е съгласило с настоящите Общи условия. С подаване на поръчка/заявка, Клиентът-физическо лице декларира и потвърждава, че има навършени 18 (осемнадесет) години. ИНТЕРВИНО си запазва правото да откаже поръчка при съмнения за навършени 18 (осемнадесет) години от Клиента.
 
Под"Клиенстки профил" се разбира информация за Клиентa (име, фамилия/търговска фирма, адрес, телефон, е-mail адрес, ЕИК/БУЛСТАТ и др.), предоставена от последния при регистрацията му и съхранявана от ИНТЕРВИНО за целите на обслужване на поръчките и предоставяните от ИНТЕРВИНО услуги. Клиентският профил е достъпен чрез въвеждане на потребителско име и парола и дава възможност на Клиента сам да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, да има достъп до информацията за всички свои заявки за закупуване на стоки през www.intervino.bg, да променя паролата си за достъп, да се абонира/съответно да се откаже от абонамента за получаване на информационен бюлетин на ИНТЕРВИНО.
 
II.Поръчки/заявки за покупка

За да получи право да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите през www.intervino.bg артикули, Клиентът е необходимо да се регистрира (чрез попълване на регистрационна форма) и да заяви съгласието си с настоящите Общи условия:
 
Регистрация – Клиентътпредоставя на ИНТЕРВИНОследната информация за целите на регистрацията: за физическите лица - име, фамилия, телефон, е-mail адрес;адрес; за юридически лица – търговска фирма, телефон, е-mail адрес, адрес, ДДС Номер, МОЛ. Клиентът гарантира, че данните, които предоставя при попълване на регистрационната форма, са истински, пълни и точни. В случай, че Клиентът предостави неверни и/или неактуални данни, ИНТЕРВИНО има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Клиента и достъпа до клиентския му профил. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.
 
Съгласие с Общите условия – Чрез отбелязване в полето "Съгласен съм с Общите условия за покупко-продажба през ИНТЕРВИНО онлайн магазин" и натискане на виртуалния бутон "Регистрирай се", Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва.
 
ИНТЕРВИНО незабавно потвърждава получаването на изявлението за съгласие с настоящите общи условия като изпраща съобщение до електронната поща на Клиента, което съдържа данни на ИНТЕРВИНО и текста (електронна препратка към текста) на настоящите Общи условия.
 
Всяка заявка за покупка от Клиента през www.intervino.bg, въз основа на тези Общи условия, се подава и осъществява в изпълнение на договора за покупко-продажба междустраните. При спор чия е волята за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.
 
Подаване на поръчка/заявка за покупка
 
Поръчка/Заявка за покупка се подава от Клиента като последният извърши последователно следните действия:
Клиентът, след въвеждане на валидни потребителско име и парола на определените места на http://intervino.bg, натиска виртуалния бутон "Вход" и получава достъп до формата/формуляра за подаване на заявки за покупка на предлаганите през www.intervino.bg стоки;
Клиентът определя вида и количеството на стоката и потвърждава заявката (чрез натискане на виртуален бутон "Направи поръчка" срещу съответна стока);
Клиентът въвежда информация за адреса на доставка;
Повторно потвърждение на заявката от бутона "Продължи" ;
Заявката за покупка на стока през www.intervino.bg се счита за извършена след натискане на бутона "Потвърди покупката".
При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на поръчката/заявката, същата се счита за невалидна и за ИНТЕРВИНО не възниква задължение за нейното изпълнение.
 
Приемане на поръчката/заявката
 
Заявката за покупка се приема от ИНТЕРВИНО чрез изпращане на съобщение до е-mail адрес на Клиента, със следното съдържание: наименование, адрес на управление, е-mail адрес и данни за кореспонденция на ИНТЕРВИНО, както и текста (електронна препратка към текста) на настоящите Общи условия, информация за основните характеристики на заявената стока, нейната продажна цена, стойността на пощенските или транспортни разходи, невключени в продажната цена и свързани с нейната доставка, избрания от Клиента начин на плащане, посочените данни за фактура и адрес за доставка.
 
Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността й на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение на е-mail адрес на Клиента.
 
III. Доставка
 
Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в следните срокове:
най-късно до 3 (три) работни дни - за територията на страната.
ИНТЕРВИНО не гарантира наличността на поръчаните артикули. При невъзможност за изпълнение на задълженията си, поради причина, че не разполага със заявената за закупуване стока в наличност и невъзможността за доставка от страна на доставчиците си, ИНТЕРВИНО в рамките на 24 (двадесет и четири) часа след получаване на заявката за покупка, уведомява Клиента за изчерпването на стоката посредством обаждане по телефон на посочения при регистрацията телефонен номер или чрез изпращане на съобщение на посочен от Клиента е-mail адрес. ИНТЕРВИНОще възстанови стойността на поръчания/те артикул/и или ще промени поръчката по желание на Клиента.
 
Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка.
 
Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента като подписва придружаващите стоката документи. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ИНТЕРВИНО се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по повторната доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.
 
IV. Цени и начини на плащане
 
Всички цени на стоки в ИНТЕРВИНО онлайн магазин са в български левове, с включен ДДС. Цените не включват разходите за доставка.
 
Цената и разходите за доставката могат да бъдат платени в брой от Клиента или от трето лице от името на Клиента в момента на доставката;

С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), изявява съгласие по смисъла на чл.53, ал.1 от ЗЗП за извършване на авансово плащане на стоките.
 
V. Права на клиента
 
Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за покупка на стока през www.intervino.bg, като върне стоката в срок от 7 (седем) работни дни, считано от датата на получаването й. В случай, че Клиентът се откаже от сключения договор в срока по предходното изречение, той следва да изпрати изявление за отказ от сключения договор до ИНТЕРВИНО и да върне стоката с ненарушена цялост. Изявлението за отказ следва да бъде изпратено на адрес: гр. Първомай, ул. Иглика №30, п.к. 4270 или на е-mail адрес info@intervino.bg. Клиентът е длъжен да съхранява получената от него стока, да осигури запазването на нейното качество и безопасността й.
 
Правото на отказ не се прилага при доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики, както и в следните две хипотези:
1. за доставка на хранителни стоки, напитки или други стоки за ежедневна употреба в дома на Клиента на посочен от него адрес или на работното му място при извършване на редовни доставки;
2. за предоставяне на следните услуги: настаняване, транспорт, хранене и услугите, свързани със свободното време, при които услугата трябва да се предостави на определена дата или в рамките на определен срок.
 
Клиентът има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато:
доставената стока явно не съответства на поръчаната от него и това може да се установи чрез обикновения й преглед;
при транспортирането стоката е била повредена.
След получаване на стоката, Клиентът има право да иска връщането й при наличието на несъответствие на стоката с договореното, което не е могло да бъде установено при обикновен преглед на същата.
В изброените случаи, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на подадената от него заявка за покупка чрез отправяне на съответно писмено искане до ИНТЕРВИНО.
 
ИНТЕРВИНО е длъжно да възстанови на Клиента в пълен размер заплатените от него суми не по-късно 15 (петнадесет) работни дни, считано от датата, на която Клиентът е упражнил някое от правата си на отказ.
 
ИНТЕРВИНО полага грижа информацията в www.intervino.bg да се поддържа винаги актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.
 
ИНТЕРВИНО не гарантира, че достъпът до онлайн магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на ИНТЕРВИНО. ИНТЕРВИНО не носи отговорност за непредоставяне на достъп до www.intervino.bg, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на ИНТЕРВИНО.
 
ИНТЕРВИНО не отговаря за съответствието на предлаганите за продажба стоки с приложимите нормативни изисквания и за техните качества.
 
Клиентът е длъжен да обезщети ИНТЕРВИНО за всички вреди, разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили във връзка с виновно неизпълнение на задълженията му по настоящите Общи условия. Клиентът е длъжен да обезщети ИНТЕРВИНО и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.
 
За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
 
Настоящите Общи условия са в сила от 01.01.2013 г.